Untitled Document
교장 교감
  성명 :  김*훈
 
 
직책 :  교장

 
전화 :  031-673-3122
  성명 : 주*정
 
 
직책 : 교감

 
전화 : 070-5143-8103
부장교사
  성명 : 오*수
 
과목 : 도덕
 
직책 : 교무기획부장
 
전화 : 031-673-3123
  성명 : 이*임
 
과목 : 한문
 
직책 : 교육연구부장
 
전화 : 070-5143-8110
  성명 : 정*창
 
과목 : 사회
 
직책 : 생활인권부장
  전화 : 070-5143-8108
  성명 : 김*환
 
과목 : 국어  
 
직책 : 교육혁신부장
  전화 : 070-5143-8110
  성명 : 박*현
 
과목 : 정보 
 
직책 : 정보과학부장
  전화 : 070-5143-8108
  성명 : 박*용
 
과목 : 영어
 
직책 : 교육과정부장
  전화 : 070-5143-8108
  성명 :
 
과목 :
 
직책 :
  전화 :
1학년
  성명 : 윤*미
 
과목 : 과학
 
직책 : 1학년부장
 
담임학급 : 1-1
 
전화 : 070-5143-8112
  성명 : 윤*현
 
과목 : 국어
 
직책 : 교사
 
담임학급 : 1-2
 
전화 : 070-5143-8119
  성명 : 조*하
 
과목 : 국어
 
직책 : 교사
 
담임학급 : 1-3
 
전화 : 070-5143-8113
  성명 : 최*롬
 
과목 : 음악
 
직책 : 교사
 
담임학급 : 1-4
 
전화 : 070-5143-8114
  성명 : 이*의
 
과목 : 기술가정
 
직책 : 교사
 
담임학급 : 1-5
 
전화 : 070-5143-8113
2학년
  성명 : 신*호
 
과목 : 과학
 
직책 : 교사
 
담임학급 : 2-1
 
전화 : 070-5143-8123
  성명 : 장*견
 
과목 : 미술
 
직책 : 교사
 
담임학급 : 2-2
 
전화 : 070-5143-8120
  성명 : 김*현
 
과목 : 기술가정
 
직책 : 교사
 
담임학급 : 2-3
 
전화 : 070-5143-8118
  성명 : 김*나
 
과목 : 영어
 
직책 : 교사
 
담임학급 : 2-4
 
전화 : 070-5143-8121

  성명 : 한*섭
 
과목 : 역사
 
직책 : 교사
 
담임학급 : 2-5
 
전화 : 070-5143-8118

  성명 :
 
과목 :
 
직책 :
 
담임학급 :
 
전화 :
3학년
  성명 : 김*수
 
과목 : 체육
 
직책 : 3학년부장
 
담임학급 : 3-1
 
전화 : 070-5143-8104
  성명 : 이*숙
 
과목 : 과학
 
직책 : 교사
 
담임학급 : 3-2
 
전화 : 070-5143-8106
  성명 : 홍*희
 
과목 : 영어
 
직책 : 교사
 
담임학급 : 3-3
 
전화 : 070-5143-8105
  성명 : 이*'제
 
과목 : 수학
 
직책 : 교사
 
담임학급 : 3-4
 
전화 : 070-5143-8105
  성명 : 이*영
 
과목 : 국어
 
직책 : 교사
 
담임학급 : 3-5
 
전화 : 070-5143-8106
  성명 :
 
과목 :
 
직책 :
 
담임학급 :
 
전화 :
상담실
  성명 : 문*섭
 
과목 : 일반상담
 
직책 : 전문상담교사
  전화 : 070-5143-8123
  성명 : 김*환
 
과목 : 진로
 
직책 : 진로진학상담교사
 
전화 : 070-5143-8123
보건실
  성명 : 이*선
 
과목 : 보건
 
직책 : 보건교사
 
전화 : 031-673-3662
가람도서관
  성명 : 박*철
 
직책 : 사서교사
 
전화 : 070-5143-8115
 
과목 :
  성명 : 
 
직책 :
 
전화 : 
  
과목 :
비담임
  성명 : 강*식
 
과목 : 수학
 
직책 : 교사
 
전화 : 070-5143-8119
  성명 : 오*은
 
과목 : 체육
 
직책 : 교사
 
전화 : 070-5143-8124
  성명 : 송*'찬
 
과목 : 수학
 
직책 : 교사
 
전화 : 070-5143-8115
  성명 : 이*성
 
과목 : 체육
 
직책 : 교사
 
전화 : 070-5143-8117
  성명 :
 
과목 :
 
직책 :
 
전화 :
  성명 :
 
과목 :
 
직책 :
 
전화 :
급식실
  성명 : 양*정
 
직책 : 영양사
  전화 : 031-673-3661
  성명 : 전*정
 
직책 : 조리사
 
전화 :
  성명 : 최*주
 
직책 : 조리실무사
  전화 :  
  성명 : 정*미
 
직책 : 조리실무사
 
전화 :
  성명 : 여*희
 
직책 : 조리실무사
  전화 : 
  성명 :
 
 
직책 :
 
 
전화 :
행정실
  성명 : 김*강
  
 
직책 : 행정실장
 
 
전화 : 070-5143-8188
  성명 : 류*혁
  
 
직책 : 주무관
  
 
전화 :070-5143-8101
  성명 : 유*혜 
  
 
직책 : 주무관
 
 
전화 : 031-673-3124
  성명 : 이*선
  
 
직책 : 주무관
 
 
전화 : 070-5143-8102
  성명 : 김*식
 
 
직책 : 시설관리
 
 
전화 :


 
주소 : 경기도 안성시 당목길 68 우편번호 : 17584
교무실 : 031-673-3123(08:40~16:40) | 행정실 : 031-673-3124(08:40~16:40) | 당직실 : 070-5143-8122(야간,휴일) | 팩스 : 031-675-3022
copyright(c)2010 Anchung Middle School. All rights reserved.