Untitled Document
 
     2021년4월    
일요일 월요일 화요일 수요일 목요일 금요일 토요일
        1
친구사랑주간행사
2 3
4 5 6
영어듣기평가(1)
7 8
영어듣기평가(2)
9
영어듣기평가(3)
10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26
1학기1차지필평가(3)
27
1학기1차지필평가(3)
28
1학기1차지필평가(3)
29 30  

 

 
주소 : 경기도 안성시 당목길 68 우편번호 : 17584
교무실 : 031-673-3123(08:40~16:40) | 행정실 : 031-673-3124(08:40~16:40) | 당직실 : 070-5143-8122(야간,휴일) | 팩스 : 031-675-3022
copyright(c)2010 Anchung Middle School. All rights reserved.